Ansvarsfull policy i affärer

ELKO köper från ansvarsfulla, tillförlitliga källor. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förstå distributionskedjor och vid behov påverka leverantörer mot ansvarsfull upphandling.  ELKO ingår aldrig avtal med leverantörer som har konstaterats handla eller ha samröre med människor som kränker grundläggande mänsklig rättigheter.

Rättigheter och personlig utveckling för anställda

Respekt, rättvisa och värdighet är grunden i vårt företag. Vi jobbar för en miljö som skapar mångfald, är inkluderande och uppmuntrar individuell utveckling. Hälsa, välbefinnande och säkerhet på arbetsplatsen prioriteras.
Vi ger våra medarbetare möjlighet att använda sitt omdöme, göra det bästa för kunderna och utnyttja sin energi på bästa sätt.

Miljö och kvalitetspolicy

En positiv miljöpåverkan börjar med oss själva. Vi ser till att vara resurssparande i alla led och utveckla cirkulära användningssystem. Vi är öppna för innovativa tjänstemodeller. Genom att optimera det vi redan förbrukar stödjer vi utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Vi arbetar ständigt med att förbättra regler och processer som minimerar vår påverkan på miljön. Koldioxidneutralitet fortsätter att vara vår huvudambition och ett ansvar som vi känner gentemot våra anställda, kunder, intressenter och grupper i stort.

ELKO Ansvarsprinciper (PDF, 3MB)